RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (wersja skrócona)

Informujemy wszystkich pacjentów korzystających z usług Smile Dental Clinic, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Smile Dental Clinic Wawrzyn i Hermanowicz Spółka Jawna, NIP: 9662123717, Regon: 381199740, z siedzibą ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

Smile Dental Clinic wyznacza cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych, w tym danych dot. stanu zdrowia, przyjmowanych leków, w celu wykonania usługi medycznej, rezerwacji wizyty, obsługi rezerwacji, zapewnienia opieki zdrowotnej, sporządzenia dokumentacji medycznej i jej archiwizacji, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i leczenia.

Państwa dane będą również przetwarzane na podstawie zawartych umów powierzenia danych i poufności przez: pracownie protetyczne, ortodontyczne, zespół anestezjologiczny, jeśli zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, podmiot świadczący usługi księgowe w zakresie określonym w przepisach podatkowo finansowych oraz dostawcę oprogramowania/informatyków świadczący usługi serwisowe i administracyjne naszych systemów informatycznych.  Ponadto dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust.2 lit. f przepisów RODO w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora, którymi są ochrona przed ewentualnymi zarzutami i dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi medycznej.

Odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO spoczywa na tut. placówce. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) – dawne GIODO .

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi medycznej co wynika z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 25.
W celu realizacji przysługujących Państwu praw wynikających z przepisów RODO prosimy o kontakt: na adres e-mail: biuro@dentalservice.pl
Pełna wersja klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w dziale Rejestracji Smile Dental Clinic.